Algemene voorwaarden

BIJ KOOP

Staat van de auto

De auto is bij inname voorzien van een APK goedkeuring niet ouder dan 3 maanden. Verkoper garandeert de juistheid van de kilometerstand en verleent op verzoek van de koper medewerking aan de inzage in de onderhoudshistorie van de auto en schadeverleden.

Deze overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de auto bij schouwing en inname geheel in orde wordt bevonden en de koopprijs in overeenstemming wordt geacht met de staat waarin de auto zich bevindt.

Verkoper kan gebruik maken van een te verrichten taxatie aan huis of werk door een erkend taxateur tegen betaling van EUR 75,- exclusief 21% btw waarmee een opschortende voorwaarde niet langer van toepassing is. Verkoper ontvangt de kosten voor taxatie retour na overschrijving van de auto.

Verkoper heeft het recht om gebruik te maken van een short lease overeenkomst voor de bepaalde duur van drie maanden waarbij de verkochte auto of eventuele andere auto kan worden bereden via een separaat te sluiten short lease overeenkomst met 1e recht van koop na afloop tegen een vooraf bepaalde prijs.

Levering van de auto

De auto wordt geleverd inclusief het complete kentekenbewijs en Apk-keuringbewijs na telefonische afspraak met verkoper binnen de termijn van drie werkdagen na heden op het adres van koper in Uden.

Verkoper verklaart dat de auto zijn eigendom is, vrij van lasten, beslagen en dergelijke, niet gebruikt is voor verhuur-, les of koerierauto dan wel taxi en tenminste WA is verzekerd.

Verkoper blijft tot aan de levering aansprakelijk voor alle kosten die voortvloeien uit het bezit van de auto, zoals onderhouds- en reparatiekosten. Het risico van verloren gaan van de auto komt tot aan de levering voor verkoper.

Koper kan de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter ontbinden indien blijkt dat de auto na koop en voor de levering schade heeft opgelopen zoals technisch.

Koper en de verkoper verplichten zich mee te werken aan de overschrijving van het kentekenbewijs op het adres van koper. Koper zal aan de verkoper het vrijwaringsbewijs afgeven.

Overige

Op de koopovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.

BIJ SHORTLEASE

Download hier de algemene voorwaarden bij shortlease.